Page 8 - Catalogus Bleiswijk 2022-compleet
P. 8

waar het ras , waartoe zijn hond behoort, wordt gekeurd. In het begin van
     de catalogus staat aangegeven in welke volgorde en in welke ringen de
     honden worden gekeurd. De keuring zal niet mogen worden opgehouden
     voor honden, die op het moment dat de keurmeester met de keuring
     aanvangt niet in de ring aanwezig zijn. Deze honden moeten als afwezig
     worden beschouwd.
    • De honden moeten tussen 08:00 en 11:30 uur in de tentoonstellingsgebouw
     worden binnengebracht.
    • Mocht blijken, dat van een entreekaart misbruik wordt gemaakt, dan zal
     deze kaart ogenblikkelijk worden ingetrokken. Alle kaarten zijn stikt
     persoonlijk.
    • Het bestuur behoudt zich het recht voor bezoekers, zonder opgaaf van
     redenen, de toegang tot de tentoonstelling te weigeren of uit het
     tentoonstellingsgebouw te doen verwijderen.
    • Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn met de
     reglementen van deze tentoonstelling en kan zich nimmer op onbekendheid
     hiermee beroepen.
    • Alle honden die beste van het ras of van de variëteit zijn geworden, zijn
     conform voorschriften van de raad van beheer verplicht aan de
     ereprijskeuring deel te nemen.
    Uittreksel uit het reglement der Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)
    • De “Dogshow Bleiswijk ” wordt gehouden onder het beschermheerschap van
     de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.). Wanneer de F.C.I. haar
     beschermheerschap aan een tentoonstelling verleent, kunnen certificaten
     van geschiktheid voor het Internationale schoonheidskampioenschap
     (CACIB) worden toegekend; één aan het beste reu en één aan de beste teef
     van de open klas, de gebruikshondenklas, de jongenhondenklas en de
     kampioenklas tezamen, van elk ras, mits de voor het certificaat in
     aanmerking komende hond het predicaat “uitmuntend” heeft gekregen, is
     ingeschreven in het NSHB of in een erkend buitenland stamboek, en hij (zij)
     op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden heeft bereikt.
    • Ter verkrijging van de titel Internationaal Schoonheidskampioen, zal de
     hond behorende tot rassen die niet aan werkproeven zijn onderworpen,
     moeten hebben verkregen: 4 certificaten van geschiktheid voor het
     Internationaal schoonheidskamp (CACIB) in 3 verschillende landen onder 3
     verschillende keurmeesters ongeacht het aantal concurrenten; 1 certificaat
     moet zijn behaald in het land van vestiging of oorsprong.
    • De hond, die tot de jacht, of gebruikshondenrassen behoort, moet om voor
     de Internationale kampioenstitel in aanmerking te komen, hebben
     verkregen, 2 certificaten (CACIB) in 2 verschillende landen, onder 2
     verschillende keurmeesters, ongeacht het aantal concurrenten, en
     bovendien een 1e, 2e of 3e prijs op een nationale veld- of werkwedstrijd.
    • Voor alle honden, ongeacht of deze al dan niet aan werkproeven zijn
     onderworpen, geldt de bepaling dat tussen het behalen van het eerste en
     het laatste CACIB-certificaat een tijdsduur van 12 maanden moet zijn.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13