Page 7 - Catalogus Bleiswijk 2022-compleet
P. 7

Samenvatting van de belangrijkste onderdelen van
    het tentoonstellingsreglement.


    • De reglementen van de Vereniging Raad van Beheer en het FCI zijn van
     toepassing op deze tentoonstelling.
    • Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de
     aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn
     gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester.
     Door de keurmeester uit de ring gezonden honden,om welke reden die
     wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
    • Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld
     geheel of gedeeltelijk te retourneren.
    • Het secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend vanaf 8.00 uur tot
     einde van de tentoonstelling.
    • Honden komende uit het buitenland dienen een geldige enting te hebben
     tegen rabiës, gedateerd minimaal 30 dagen voor de tentoonstelling
     (Nederlandse wetgeving). Dit inentingsbewijs kan gecontroleerd worden bij
     binnenkomst.
    • Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of
     demonstratiehonden) moet men het inentingsboekje/europees
     hondenpaspoort bij zich hebben en kunnen tonen.
    • Honden geboren in Nederland na 30 april 1989 of in het buitenland geboren
     nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien
     geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, mogen niet aan de oren
     zijn gecoupeerd.
    • Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn
     na 31 augustus 2001 of in buitenland nadat aldaar een wettelijk
     coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling
     deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan
     deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische
     noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een
     praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn
     vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het
     evenement.
    • Artikel VI.17 Kynologisch reglement.
    1. Het is verboden op expositie of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden
     en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.
    2. Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van
     buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze
     te trekken.
    • De keuringen beginnen om 10.00 uur precies. De keuringen der ereprijzen
     beginnen vanaf 15.00 uur zodra de organisatie dit noodzakelijk acht. De
     exposanten worden niet via de omroepinstallatie (of anderszins)
     gewaarschuwd om met hun hond in de ring te komen. Iedere exposant is
     verplicht er voor te zorgen dat hij tijdig met zijn hond aanwezig is in de ring
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12