Standaard Langhaar pups

Naam NTC-Fokker K. VERSLUIS
Kennelnaam v. d. HOEFSTAL
Geboortedatum pups 23 september 2019
Plaats LEERBROEK
Telefoonnr(s) 06 10 171 558
Mailadres info@hoefstal.nl
Website www.hoefstal.nl
.

Dwerg Langhaar pups

Naam NTC-Fokker
Kennelnaam
Geboortedatum pups
Plaats
Telefoonnr(s)
Mailadres
Website
.

Kaninchen Langhaar pups

Naam NTC-Fokker W. van de KAMP – HENKEN
Kennelnaam
Geboortedatum pups 12 november 2019
Plaats OOSTERWOLDE
Telefoonnr(s) 0525-621502
Mailadres wvdkamp@kliksafe.nl
Website www.huize-duunkarken.tk
.
Naam NTC-Fokker W.A.F.M. KAYEN – SCHALKEN
Kennelnaam v. NIYENIKA
Geboortedatum pups 2 november 2019
Plaats ZUNDERT
Telefoonnr(s) 076 59 75 415
Mailadres kayen@home.nl
Website www.niyenika.nl
.