Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Nederlandse Teckel Club.
U krijgt een bevestiging van uw aanmelding en het verzoek om het lidmaatschap te betalen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt u in het ledenbestand opgenomen. In het eerstvolgende clubblad wordt uw naam vermeld op de lijst van nieuwe leden.

Het lidmaatschap verloopt volgens het kalenderjaar.
Met ingang van 01-01-2012 betaalt u € 30,00 (dertig euro) per jaar en daar komt de eerste keer een eenmalige entree van € 7,50 (zeven euro vijftig) bij. Dit houdt verband met de administratieve verwerking. Wordt u op of na 1 juli lid, dan betaalt u voor dat jaar de helft van de contributie, d.i. € 15,00 (vijftien euro). Samen met de eenmalige entree wordt dat € 22,50 (tweeëntwintig euro vijftig).

Gezinsleden/partners op hetzelfde adres kunnen ook lid worden, men betaalt daarvoor jaarlijks een bijdrage van € 10,00 (tien euro). Hierbij is niet de ontvangst van het clubblad inbegrepen, het geeft uitsluitend stemrecht op de (Algemene) Ledenvergadering. Kinderen tot 18 jaar kunnen jeugdlid worden; men betaald daarvoor jaarlijks een bijdrage van € 5,00 (vijf euro). Hierbij is niet de ontvangst van het clubblad inbegrepen en het geeft ook geen stemrecht op de (Algemene) Ledenvergadering. Op de leeftijd van 18 jaar wordt dit jeugdlidmaatschap automatisch omgezet in het gezinslidmaatschap.
Leden buiten Nederland maar binnen een EG-land betalen € 40,00 (veertig euro) per jaar plus de eenmalige entree van € 7,50 (zeven euro vijftig).

Wat moet u doen om lid te worden van de NTC? Daartoe dient u het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen en daarna te verzenden door middel van de knop “Verstuur gegevens”.

Lidmaatschap (online aanmelden)

Opzeggen.
Opzeggingen dienen voor 1 december van het voorgaand jaar worden gedaan per mail aan penningmeester of ledenadministratie of per brief aan het postadres van de ledenadministratie, mw A.M.W. Nagel-Endenburg, De Grote Haar 7, 1399 HN Muiderberg.

Overzicht contributiebedragen per 1 januari 2012

Omschrijving Bedrag
Lidmaatschap (postadres in Nederland) € 30,00
Gezinslid (gezinslid/partner op zelfde postadres,
ontvangt geen Dashond, heeft wel stemrecht)
€ 10,00
Jeugdlid (tot 18 jaar, op zelfde postadres,
ontvangt geen Dashonden heeft geen stemrecht)
€   5,00
Leden in een EG-land (postadres buiten Nederland
maar binnen de EG)
€ 40,00
Entreegeld (éénmalig) €   7,50