De Nederlandse Teckel Club werd opgericht in 1903 en is daarmee één van de oudste rasverenigingen in Nederland. De doelstelling van de club is om alle teckelliefhebbers met elkaar in contact te brengen en daardoor de interesse in het ras in alle variëteiten levendig te houden en te bestendigen. De Nederlandse Teckel Club wordt bestuurd door minimaal 5 en maximaal 9 personen, die elk een specifieke functie en taak hebben. Indien iets niet duidelijk is, of als u bepaalde teckelvragen/problemen heeft, kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden. Men is te allen tijde bereid u van advies te dienen (zie item NTC Bestuur).

Clubblad

De NTC geeft o.a. een goed verzorgd clubblad uit, genaamd De Dashond, waarin men veel informatie, diverse rubrieken en allerlei teckelnieuws aantreft.

Evenementen

Een zeer gewilde activiteit bestaat uit het feit dat de NTC tweemaal per jaar een clubmatch (d.i. een tentoonstelling uitsluitend voor teckels) organiseert, zowel landelijk als regionaal, waarop door erkende teckelkeurmeesters de geëxposeerde honden worden beoordeeld.
De landelijke clubmatch wordt centraal in het land gehouden en is in de meeste gevallen een Kampioensclubmatch, waarbij per variëteit (dus 9x) de titel ClubWinner (CW) kan worden verleend. De op een Kampioensclubmatch behaalde CAC’s tellen onder voorwaarden als dubbel kampioenschap. Er doen in de regel tussen de 250 en 300 teckels aan mee in alle soorten en maten.
De andere clubmatch is een wat kleinschaliger regionaal gebeuren en deze wordt steeds in een ander deel van het land gehouden. Kijk voor meer informatie onder het tabblad “Evenementen”.

Jacht

Voor mensen die een hond hebben met goede jachtaanleg en dit willen ontwikkelen, bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan diverse veldwedstrijden en proeven die de NTC met grote regelmaat uitschrijft. De jachtafdeling heeft een eigen commissie die bestaat uit zes personen. Kijk voor meer informatie onder het tabblad “Jachtinfo”

Pupinfo

Zoals iedere rasvereniging verlenen wij hulp bij het plaatsen van pups. Dit geldt voor fokkers, maar ook voor leden die particulier een gelegenheidsnestje fokken en zich hebben geconformeerd aan het reglement NTC-fokker, waardoor zij zich NTC-fokker mogen noemen. Zie voor pups de lijst met NTC-fokkers onder het tabblad “Pupinfo”

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.

Regio’s

Een bijzondere vorm van informatieverstrekking en een ledenbinder bij uitstek, bestaat uit het feit dat de vereniging het land heeft verdeeld in acht regionale afdelingen, die onafhankelijk van elkaar, praktisch iedere maand allerlei bijeenkomsten organiseren. De regionale afdelingen staan ieder onder leiding van twee commissieleden, landelijk zijn dat zestien personen. Kijk voor meer informatie onder het tabblad “Regio’s”.

Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 6-30358121.
Bij geen gehoor, spreek een berichtje in en je wordt teruggebeld.
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019