1. Algemeen

Ter uitvoering van haar statutaire taak, de kwaliteit van de teckelfokkerij in Nederland te bevorderen,
kent de Nederlandse Teckel Club onder andere zogeheten NTC-Fokkers. Ieder lid, dat aan de eisen van
het NTC-Fokker reglement voldoet en ook voor het overige verklaart zich hieraan te confirmeren,
kan het bestuur verzoeken te worden geregistreerd als erkend NTC-Fokker.

Het NTC-Fokkerschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan, of gebruikt worden door derden,
zelfs als deze op hetzelfde adres wonen.

Bij overdracht aan derden van een kennelnaam, waarvan de houder NTC-Fokker was, gaat het
NTC-Fokkerschap niet automatisch mee over.
Dit moet door de nieuwe houder, indien gewenst, nieuw te worden aangevraagd.

Wanneer meerdere personen, al dan niet behorende tot één huishouding of al dan niet woonachtig
op hetzelfde adres, gerechtigd zijn tot het voeren van dezelfde kennelnaam, waarbij een der
houders van de kennelnaam het NTC-Fokkerschap heeft verworven, dienen alle daadwerkelijk
teckels fokkende gerechtigden tot de kennelnaam te voldoen aan de eisen hierbij gesteld en aldus
een aanvraag conform dit reglement in te dienen.

Als op het adres van een NTC-Fokker/of NTC-Fokker in aanvraag, één of meerdere teckelfokkers
wonen die lid zijn van de NTC, al dan niet behorende tot een en dezelfde huishouding, moeten alle
fokkers op dit adres NTC-Fokker zijn.

Als op het adres van een NTC-Fokker/of NTC-Fokker in aanvraag, één of meerdere teckelfokkers
wonen die géén lid zijn van de NTC, al dan niet behorende tot een en dezelfde huishouding, kan
het NTC-Fokkerschap niet worden verleend, of zal het NTC-Fokkerschap worden ontnomen.

2. Kwaliteitseisen

Voor toelating, na in werkingstelling van dit document, als erkend NTC-Fokker komen in
aanmerking in Nederland woonachtige leden van de NTC, die:

a. minimaal drie jaar aaneengesloten lid zijn van de NTC, en

b. in bezit zijn van een landelijk erkend bewijs van bekwaamheid zoals een KK1-diploma, een AKK-diploma, een
getuigschrift vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit 1999 (als
geldend tot 1/7/2014), het certificaat Vakbekwaam houder van honden en katten,
gebaseerd op de Wet Houden van Dieren, BFH(basiscursus fokken en houden van honden) diploma.

3. Rechten verbonden aan het NTC-Fokkerschap

Een erkend NTC-Fokker heeft de navolgende rechten:

a. vermelding van zijn of haar gegevens op de website van de NTC. Vermeld worden:
kennelnaam, naam, adres en woonplaats, telefoonnummer (één vast en/of mobiel
nummer), een e-mailadres en een website-url;

b. gebruikmaken van het predicaat NTC-Fokker en het daarbij behorende logo voor
publieke uitingen;

c. een exclusief recht om desgewenst zijn of haar nesten op te geven bij de pupinfo van de
NTC. Op de lijst van de NTC- Fokkers wordt vermeld bij welke fokker pups zijn. Als de NTC-
Fokker een website heeft, wordt hiernaar verwezen;

d. met vermelding van het predicaat NTC-Fokker adverteren in het verenigingsblad ‘De Dashond’
(voor de goede orde: ook niet-NTC-Fokkers is toegestaan hierin te adverteren,
maar dan uiteraard zonder die toevoegingen);

4. Plichten verbonden aan het NTC-Fokkerschap

Een erkend NTC-Fokker heeft de navolgende plichten:

a. naleving van dit reglement en naleving van de plichten als NTC-lid, dat wil zeggen zich
houden aan de statuten en reglementen van de NTC en daarmee ook aan het Kynologisch
Reglement van de Raad van Beheer en de wettelijke regels die in Nederland gelden ten
aanzien van het fokken en houden van honden;

b. na een verzoek daartoe op kortst mogelijke termijn, uiterlijk 10 werkdagen, aan het
bestuur verschaffen van alle gevraagde informatie;

c. het jaarlijks persoonlijk bijwonen van minimaal 1 van de minimaal 2 lezingen/seminars die
de NTC jaarlijks organiseert die betrekking hebben op het fokken en/of specifiek op het
teckel ras;

d. het voldoen van een entreebedrag bij aanmelding en een jaarlijkse bijdrage; van beide
wordt de hoogte vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering;

e. bij afgifte van een pup wordt een voedingslijst en voeding voor minimaal 1 week
meegegeven;
f. het in overleg terugnemen van een door hem of haar gefokte hond, die om welke reden
dan ook, niet langer bij de huidige eigenaar kan blijven. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan
biedt de NTC-Fokker hulp en bemiddeling bij het vinden van een nieuw tehuis;

g. het schriftelijk bij het bestuur (via de secretaris) melden wanneer als gevolg van een
ongewenste dekking een nest geboren wordt wat niet aan de eisen van het reglement
voldoet (evt. geen stamboomafgifte). Voor de betreffende teef geldt dat zij niet mag
worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee
opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit;

h. de NTC-Fokker zal aan elke pup-koper voorafgaand aan de totstandkoming van de koop,
alle relevante bescheiden ten aanzien van de gezondheidsonderzoeken en kwalificaties van
beide ouderdieren verstrekken of ter inzage aanbieden;

i. de NTC-Fokker zal met de pup-koper alle overeengekomen afspraken zo veel mogelijk
schriftelijk vastleggen en dit aan de pup-koper ter hand stellen. Gewenst is dat door
partijen een schriftelijke koopovereenkomst wordt gehanteerd.

j. de teven waarmee gefokt zal gaan worden, zijn, ten tijde van de dekking tot en met de
worp en acht weken na de worp, geregistreerd op naam van, en worden gehouden op het
eigen woonadres van de NTC-Fokker en dienen aldaar, in beginsel, samen met de
geworpen pups, gedurende deze tijd te verblijven. (Voor bijzondere omstandigheden kan
melding worden gedaan bij het bestuur).

5. Sanctiebeleid.

Zie separaat reglement Sanctiebeleid NTC.

6. Einde NTC Fokkerschap:

De erkenning als NTC-Fokker met de daarbij behorende rechten en plichten komt te vervallen
wanneer:

– niet meer wordt voldaan aan de eisen van dit reglement zoals dit op enig moment zal luiden,

– op verzoek van de betrokkene of

– door een toepassing van een bepaling van het Reglement Sanctiebeleid Nederlandse Teckel Club.

7. Probleemoplossing

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de NTC-Fokker. De koop van een pup is een
zaak tussen fokker en pupkoper. De vereniging heeft daarin geen andere dan een controlerende
(gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-Fokkers ) en een voorlichtende
(erfelijke gebreken) taak. Ook de dek- of pupprijs is een zaak tussen de onderlinge partijen. Deze
dienen eerst zelf in onderling overleg een oplossing te zoeken voor gerezen problemen. In laatste instantie,
wanneer beide partijen er echt niet uitkomen kan bij een geschil tussen pupkoper en
NTC-Fokker een verzoek om bemiddeling worden gedaan bij het bestuur.

8. Slotbepalingen

a. Voor gevallen waarin in dit reglement niet is voorzien kan het bestuur besluiten. Die
besluiten worden ter kennisgeving meegedeeld aan de leden op de eerstvolgende
Algemene Leden Vergadering.

b. Wijzigingen van dit reglement kunnen slechts worden doorgevoerd na een besluit daartoe
van de Algemene Ledenvergadering, tenzij de wijziging het gevolg is van wijzigingen in het
Kynologisch Reglement.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NTC op 13 mei 2023