1. Algemeen

Ter uitvoering van haar statutaire taak, de kwaliteit van de teckelfokkerij in Nederland te bevorderen, kent de Nederlandse Teckelclub zogeheten clubfokkers. Ieder lid, dat aan de eisen van het NTC-fokker reglement voldoet en ook voor het overige verklaart zich hieraan te confirmeren, kan het bestuur verzoeken te worden geregistreerd als erkend NTC-fokker.

2. Kwaliteitseisen

Voor toelating als erkend NTC-fokker komen in aanmerking in Nederland woonachtige leden van de NTC, die:

a. minimaal drie jaar aaneengesloten lid zijn van de NTC;

b. in bezit zijn van een landelijk erkend bewijs van bekwaamheid zoals een KK1-diploma, een AKK-diploma, een getuigschrift vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit 1999 (als geldend tot 1/7/2014) of aantoonbaar een nest hebben gefokt vóór 1 januari 2005.

De erkenning als NTC-fokker met de daarbij behorende rechten en plichten komt te vervallen wanneer niet meer wordt voldaan aan de eisen van dit reglement zoals dit op enig moment zal luiden, op verzoek van de betrokkene of door een besluit als genoemd in artikel 5.

3. Rechten verbonden aan het NTC-fokkerschap

Een erkend NTC-fokker heeft de navolgende rechten:

a. vermelding van zijn of haar gegevens op de website van de NTC. Vermeld worden: kennelnaam, naam, adres en woonplaats, telefoonnummer (één vast en/of mobiel nummer), een e-mailadres en een website-url;

b. gebruikmaken van het predicaat NTC-fokker en het daarbij behorende logo voor publieke uitingen;

c. een exclusief recht om desgewenst zijn of haar nesten op te geven bij de pupinfo van de NTC. Op de lijst van de NTC- fokkers wordt vermeld bij welke fokker pups zijn. Als de NTC-fokker een website heeft, wordt hiernaar verwezen;

d. met vermelding van het predicaat NTC-fokker adverteren in het verenigingsblad “De Dashond” (voor de goede orde: ook niet-NTC-fokkers is toegestaan hierin te adverteren, maar dan uiteraard zonder die toevoegingen);

4. Plichten verbonden aan het NTC-fokkerschap

Een erkend NTC-fokker heeft de navolgende plichten:

a. naleving van dit reglement en naleving van de plichten als NTC-lid, dat wil zeggen zich houden aan de statuten en reglementen van de NTC en daarmee ook aan het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en de wettelijke regels die in Nederland gelden ten aanzien van het fokken en houden van honden;

b. na een verzoek daartoe op kortst mogelijke termijn, uiterlijk 10 werkdagen, aan het bestuur verschaffen van alle noodzakelijke informatie;

c. het jaarlijks persoonlijk bijwonen van minimaal 1 van de minimaal 2 lezingen/seminars die de NTC jaarlijks organiseert die betrekking hebben op het fokken en/of specifiek op het teckelras;

d. het voldoen van een entreebedrag bij aanmelding en een jaarlijkse bijdrage, van beide wordt de hoogte vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering;

e.bij afgifte van een pup wordt een voedingslijst en voeding voor minimaal 1 week meegegeven;

f. het in overleg terugnemen van een door hem of haar gefokte hond, die om welke reden dan ook, niet langer bij de huidige eigenaar kan blijven. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan biedt de NTC-fokker hulp en bemiddeling bij het vinden van een nieuw tehuis;

g. het schriftelijk bij het bestuur melden wanneer als gevolg van een ongewenste dekking een nest geboren wordt wat niet aan de eisen van het reglement voldoet (evt. geen stamboomafgifte). Voor de betreffende teef geldt dat zij niet binnen 12 maanden na de dekking waaruit dit nest geboren is weer gedekt mag worden.

5. Sanctiebeleid. In dit reglement vervallen. Zie nieuw separaat reglement Sanctiebeleid NTC

6. Probleemoplossing

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de NTC- fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper. De vereniging heeft daarin geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC- fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak. Ook de dek- of pupprijs is een zaak tussen de onderlinge partijen. Deze dienen eerst zelf in onderling overleg een oplossing te zoeken voor gerezen problemen. In laatste instantie, wanneer beide partijen er echt niet uitkomen kan bij een geschil tussen pupkoper en NTC-fokker een verzoek om bemiddeling worden gedaan bij het bestuur.

7. Slotbepalingen

a. Voor gevallen waarin in dit reglement niet is voorzien kan het bestuur besluiten. Die besluiten worden ter kennisgeving meegedeeld aan de leden op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

b. Wijzigingen van dit reglement kunnen slechts worden doorgevoerd na een besluit daartoe van de Algemene Ledenvergadering, tenzij de wijziging het gevolg is van wijzigingen in het Kynologisch Reglement.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NTC op 22 april 2017