REGLEMENT SANCTIEBELEID NEDERLANDSE TECKEL CLUB

Inleiding
In het verleden werd in het NTC-Fokker reglement geregeld wat de consequenties waren van overtredingen van
het Verenigingsfokreglement (VFR). Sinds 1 juli 2017 wordt een separaat reglement gehanteerd waarin
de sanctiepunten en de gevolgen hiervan worden geregeld.

Ingangsdatum wijziging Reglement Sanctiebeleid Nederlandse Teckel Club: 1 juli 2023

De versie welke geldig is tem 30 juni 2023 vindt u hier in PDF format.

Het sanctiebeleid Nederlandse Teckel Club geldt voor alle leden.

Sancties worden door de NTC opgelegd naar aanleiding van de optelling van de behaalde sanctiepunten. De
telling begint in het jaar van overtreding c.q. het jaar van constatering van de overtreding tijdens de controle van
het VFR op de geboren nesten. Toegekende punten blijven 36 maanden staan vanaf het moment van toekenning
en vervallen daarna.

Verenigingsfokreglement (VFR) overtredingen                       NTC leden          NTC Fokker
Geen kwalificatie teef ten tijde van de dekking                                       = 1 punt               1 punt
Geen kwalificatie reu ten tijde van de dekking                                        = 1 punt               1 punt
Geen geldig ECVO onderzoek teef ten tijde van de dekking                 = 2 punten           3 punten
Geen geldig ECVO onderzoek reu ten tijde van de dekking                  = 2 punten           3 punten

Distichiasis x Distichiasis reu en teef
Als eenmaal de diagnose distichiasis is gesteld,
blijft deze levenslang van kracht.                                                                 = 3 punten           4punten

Teef Distichiasis x reu zonder geldig ECVO of buitenlandse
reu zonder geldig ECVO                                                                                 = 3 punten           4punten

Overtreding van het VFR in verband met overschrijding van
de maximale leeftijd, (zie VFR) van de teef bij de dekking                     = 2 punten            2 punten

Reu/teef klinisch lijder Cataract,anders dan waarvoor
ontheffing is gegeven voor een combinatie                                                = 20 punten
Ontheffing (vóór de dekking) is enkel mogelijk voor de vorm
“cataract niet-congenitaal, anders, niet vrij”
Reu/teef klinisch lijder PRA                                                                          = 20  punten

NTC-Fokker-reglement overtredingen
Geen fokkersoverleg bezocht door NTC-Fokker (per jaar)                     = 2 punten

Het bijhouden van overtredingen met bijbehorende strafpunten gebeurt door leden van de commissie Fokbeleid
tijdens de periodieke VFR-controles; de leden van de commissie Fokbeleid zijn, door het bestuur van de
Nederlandse Teckel Club, gemandateerd tot het schriftelijk in kennis stellen van de behaalde sanctiepunten aan
de leden.

Zodra het aantal punten voor een officiële sanctie is bereikt, zal het bestuur worden ingelicht.
Vanuit het bestuur wordt het sanctiebeleid, zoals hierna wordt weergegeven, uitgevoerd door de secretaris.

GEVOLGEN TOEKENNING SANCTIEPUNTEN
Voor alle leden en met extra consequenties voor NTC-Fokkers:

– 6 punten:  Officiële Waarschuwing.
Dit houdt in dat na behalen van 6 sanctiepunten, er schriftelijk een officiële waarschuwing volgt.

– 15 punten: Berisping en (in het geval de fokker een NTC-Fokker is) 1 jaar geen NTC- Fokker.
Bij de berisping volgt vermelding in De Dashond en op de website met vermelding van redenen en de naam van
de eigenaar van de hond.

– 20 punten: Schorsing lidmaatschap voor 1 jaar en ( in het geval de fokker een NTC-Fokker is) definitief
einde NTC-Fokkerschap.

Beroep tegen een sanctiebesluit van het bestuur kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van
het besluit worden aangetekend bij de geschillencommissie van de NTC, welke binnen drie maanden een
bindende uitspraak zal doen.