Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 6-30358121.
Bij geen gehoor, spreek een berichtje in en je wordt teruggebeld.
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019

Verjaardagskalender € 6,95

AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 mei 2023
Nederlandse Teckel Club

Locatie: Hotel Schimmel
Stationsweg Oost 243
3931 EP Woudenberg

Aanvang: 14.00 UUR

Agenda ALV.PDF


1) Openingswoord door de voorzitter

2) Mededelingen bestuur

3) Notulen Algemene Ledenvergadering van  21 mei 2022

4) Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering

5) Jaarverslagen 2021

6) Jaarverslag penningmeester incl. accountantsrapport 

7) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

8) Begroting 2023

9) Vaststelling contributie en entreegelden 2024

10) Aanpassing VerenigingsFokReglement

11) Aanpassing Reglement NTC-fokker

12) Aanpassing Reglement Sanctiebeleid

13) Voornemen tot het inrichten van een gezamenlijke geschillencommissie rasgroepen 4 en 6 

14) Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van leden die zich verdienstelijk
hebben gemaakt

15) Verkiezing bestuursleden,
–  conform rooster is periodiek aftredend en stelt zich herkiesbaar –
Mw. A.M.W. Nagel-Endenburg (Angela)
– ter vervanging van de heer R. Kamerling die in 2022 zijn functie heeft neergelegd draagt
het bestuur voor
Mw. A.C.P. Bendik – Dijkstra (Agnes)

    PAUZE

16) Bekendmaking resultaat van de schriftelijke stemming

17) Uitreiking jaarprijzen voor:

   • Beste Jachthond 2022
    Beste Showhond 2022

18) Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC

19) Werkproeven 2023

20) Clubblad De Dashond 2023

21) Evenementen 2023

22) Rondvraag

23) Sluiting van de vergadering