Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 6-30358121.
Bij geen gehoor, spreek een berichtje in en je wordt teruggebeld.
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019

Verjaardagskalender € 6,95

AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 mei 2024
Nederlandse Teckel Club

Locatie: Sportcentrum De Camp
Bosrand 15 – 17
3931 AP Woudenberg

Aanvang: 14.00 uur

Agenda ALV.PDF


1) Openingswoord door de voorzitter

2) Mededelingen bestuur

3) Notulen Algemene Ledenvergadering van  13 mei 2023

4) Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering

5) Jaarverslagen 2023

6) Jaarverslag penningmeester incl. accountantsrapport 

7) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

8) Begroting 2024

9) Vaststelling contributie en entreegelden 2025

10) Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van leden die zich verdienstelijk
hebben gemaakt

11) Aanpassing loting veldwedstrijden / Wildcardregeling

12) Verkiezing bestuursleden,
–  conform rooster is periodiek aftredend en stelt zich herkiesbaar –
Dhr. P.H.M. Stijns (Paul), huidige functie: secretaris
– conform rooster is periodiek aftredend maar stelt zich niet herkiesbaar
Mw. H.K.T. ten Kate (Hilda) huidige functie: verantwoordelijke redactie
– ter invulling van de ontstane vacature draagt het bestuur
Mw. K. van den Eijnden (Katja) voor. Zij stelt zich De Dashond (maart & april 2024) aan u voor.

        PAUZE

13) Bekendmaking resultaat van de schriftelijke stemming

14) Uitreiking jaarprijzen voor:

– Beste Showhond 2023
– Beste Jachthond 2023
– Beste showhonden in de 9 variëteiten 2023

15) Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC

16) Werkproeven 2024

17) Clubblad De Dashond 2024

18) Evenementen 2024

19) Rondvraag

20) Sluiting van de vergadering