Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 6-30358121.
Bij geen gehoor, spreek een berichtje in en je wordt teruggebeld.
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019

Verjaardagskalender € 6,95

AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 mei 2022
Nederlandse Teckel Club

Locatie: De Camp
De Bosrand 15-17
3931 AP Woudenberg

Aanvang: 14.00 UUR

Agenda ALV.PDF


1) Openingswoord door de voorzitter

2) Mededelingen bestuur

3) Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 september 2021

4) Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering

5) Jaarverslagen 2021

6) Jaarverslag penningmeester incl. accountantsrapport en 6-1) NTC getekende jaarrekening 2021.

7) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

8) Begroting 2022

9) Vaststelling contributie en entreegelden 2023

10) Aanpassing VerenigingsFokReglement

11) Aanpassing Reglement NTC-fokker

12) Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van leden die zich verdienstelijk
hebben gemaakt

13) Verkiezing bestuursleden, conform rooster is periodiek aftredend en stelt zich herkiesbaar –

     • De heer R.W. Boekholt (Roel) in de functie van voorzitter
               De heer G.L.M.C. Embregts (Geert)
     • De heer J.T.M. Roberts (Jos)

PAUZE

14) Bekendmaking resultaat van de schriftelijke stemming

15) Uitreiking jaarprijzen voor:

   • Beste Jachthond 2021
    Beste Showhond 2021

16) Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC

17) Werkproeven 2022

18) Clubblad De Dashond 2022

19) Evenementen 2022

20) Rondvraag

21) Sluiting van de vergadering