Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 (168) 452451
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Dag van de Hond, 26 mei 2019

Teckelkalender 2022 is weer te bestellen.
Helaas kunnen wij dit jaar GEEN agenda aanbieden.

Teckelkalender 2022 – € 6,95

Snel een kalender voor 2022 bestellen

AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 september 2021
Nederlandse Teckel Club

Als gevolg van de door de overheid opgelegde beperkinge, heeft het bestuur van de Nederlandse Teckel Club
moeten besluiten om de ALV van 5 juni 2021 te verplaatsen naar 11 september 2021.

Uiteraard onder voorbehoud, vanwege de eventuele geldende beperkingen.

Locatie: De Camp
De Bosrand 15-17
3931 AP Woudenberg

Aanvang: 14.00 UUR

Agenda ALV.PDF


1) Openingswoord door de voorzitter

2) Mededelingen bestuur

3) Notulen Algemene Ledenvergadering van 19 september 2020

4) Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering

5) Jaarverslagen 2020

6) Jaarverslag penningmeester incl. accountantsrapport (eventueel op te vragen bij de penningmeester)

7) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

8) Begroting 2021

9) Vaststelling contributie en entreegelden 2021

10) Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van leden die zich verdienstelijk
hebben gemaakt

11) Verkiezing bestuursleden, conform rooster is periodiek aftredend en stelt zich herkiesbaar –

    • De heer G. Kamerling (Rinie)
     Mevrouw H.K.T ten Kate (Hilda)
     De heer P.H.M. Stijns (Paul)

PAUZE

12) Bekendmaking resultaat van de schriftelijke stemming

13) Uitreiking jaarprijzen voor:

   • Beste Jachthond 2020
    Beste Showhond 2020

14) Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC

15) Werkproeven 2021

16) Clubblad De Dashond 2021

17) Evenementen 2021

18) Rondvraag

19) Sluiting van de vergadering