Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 (168) 452451
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Dag van de Hond, 26 mei 2019

Teckelagenda 2021 is uitverkocht
Teckelkalender 2021 nog enkele verkrijgbaar

Wees er snel bij OP = OP

Teckelagenda 2021 – Uitverkocht

Teckelkalender 2021 – € 6,95

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
Vanwege Covid-19 willen wij deze ALV zo veilig mogelijk aanbieden.
U dient rekening te houden met diverse richtlijnen.
Een ervan is het aanmelden om deel te nemen aan deze ALV.
Dit is mogelijk tot en met zaterdag 12 september 2020.
ZONDER AANMELDING GEEN TOEGANG

Datum: 19 september 2020
Locatie: Schimmel, Stationsweg Oost 243 te Woudenberg

Aanvang: 14.00 uur


1) Openingswoord door de voorzitter

2) Mededelingen bestuur

3) Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2019

4) Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering

5) Jaarverslagen 2019

6) Jaarverslag penningmeester incl. accountantsrapport (eventueel op te vragen bij de penningmeester)

7) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

8) Begroting 2020

9) Vaststelling contributie en entreegelden 2021

10) Voorstellen vanuit de leden

a. Het voorstel, ingediend door mevrouw C. de Jager en ondertekend door minimaal 10 leden, inhoudende de wijziging van de geldigheid van het verplichte oogonderzoek zoals neergelegd in artikel 4 van ons VerenigingsFokReglement door dit terug te brengen van 2 naar 1 jaar
b. Het voorstel, ingediend door mevrouw C. Raasveldt en ondertekend door minimaal 10 leden, inhoudende uitbreiding van de exterieurregels zoals neergelegd in artikel 7 van ons VerenigingsFokReglement, als volgt: De vereiste kwalificatie van minimaal ZG (zeer goed) kan tevens behaald worden op een clubmatch, georganiseerd door een lokale kynologenclub (KC, lid van de Raad van Beheer), mits deze kwalificatie is gegeven door een ras specialistische (FCI groep 4 bevoegde) keurmeester

11) Aangepast_Bestuursvoorstel_wijziging_artikel_7.2_en_nieuw_artikel_7.3_van_het_VFR_van_de_NTC.pdf

12) Verkiezing bestuursleden, conform rooster is periodiek aftredend en stelt zich herkiesbaar –

    • Mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg

PAUZE

13) Bekendmaking resultaat van de schriftelijke stemming

14) Uitreiking jaarprijzen voor:

      • Beste Jachthond 2019
        Beste Showhond 2019

15) Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC

16) Werkproeven 2020

17) Clubblad De Dashond 2020

18) Evenementen 2020

19) Rondvraag

20) Sluiting van de vergadering