Schenking onderzoek Levershunts

De Nederlandse Teckelclub, heeft in januari 2019 een donatie gedaan aan het onderzoek naar Levershunts.
Voor het volledige verhaal, klikt u boven op de afbeelding. Het stukje over de donatie van de Nederlandse Teckelclub vindt u als u naar beneden scrolt.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

Datum: nader te bepalen Locatie: nader te bepalen

Aanvang: nader te bepalen

1) Openingswoord door de voorzitter

2) Mededelingen bestuur

3) Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2019

4) Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering

5) Jaarverslagen 2019

  • a. jaarverslag secretaris
  • b. verslag commissie jacht
  • c. verslag commissie fokbeleid
  • d. verslag commissie evenementen
  • e. verslag redactie
   (alle verslagen staan op de website van de NTC
  • of zijn op te vragen bij het secretariaat)

6) Jaarverslag penningmeester incl. accountantsrapport (te vinden op de website van de NTC of op te vragen bij de penningmeester)
6.1)

7) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

8) Begroting 2020

9) Vaststelling contributie en entreegelden 2021

10) Voorstellen vanuit de leden

a. Het voorstel, ingediend door mevrouw C. de Jager en ondertekend door minimaal 10 leden, inhoudende de wijziging van de geldigheid van het verplichte oogonderzoek zoals neergelegd in artikel 4 van ons VerenigingsFokReglement door dit terug te brengen van 2 naar 1 jaar
b. Het voorstel, ingediend door mevrouw C. Raasveldt en ondertekend door minimaal 10 leden, inhoudende uitbreiding van de exterieurregels zoals neergelegd in artikel 7 van ons VerenigingsFokReglement, als volgt: De vereiste kwalificatie van minimaal ZG (zeer goed) kan tevens behaald worden op een clubmatch, georganiseerd door een lokale kynologenclub (KC, lid van de Raad van Beheer), mits deze kwalificatie is gegeven door een ras specialistische (FCI groep 4 bevoegde) keurmeester

11) Verkiezing bestuursleden, conform rooster is periodiek aftredend en stelt zich herkiesbaar – Mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg

PAUZE

12) Bekendmaking resultaat van de schriftelijke stemming
13) Uitreiking jaarprijzen voor:

   • Beste Jachthond 2019
    Beste Showhond 2019

14) Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC

15) Werkproeven 2020

16) Clubblad De Dashond 2020

17) Evenementen 2020

18) Rondvraag

19) Sluiting van de vergadering

Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 6-30358121.
Bij geen gehoor, spreek een berichtje in en je wordt teruggebeld.
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019