AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 april 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 APRIL 2018 

Partycentrum Schimmel

Stationsweg Oost 243

3931 EP Woudenberg 

AANVANG 14.00 UUR

 AGENDA (PDF)

1)   Openingswoord door de voorzitter

2)   Mededelingen bestuur

3)   Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 april 2017

4)   Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering

5)   Jaarverslagen 2017 (alle verslagen zijn eventueel op te vragen bij het secretariaat)

      a. jaarverslag secretaris
      b. verslag commissie jacht
      c. verslag commissie fokbeleid
      d. verslag commissie evenementen
      e. verslag redactie

6)   Jaarverslag penningmeester incl. accountantsrapport (eventueel op te vragen bij het secretariaat)

7)   Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid 

8)   Begroting 2018

9)   A. Bestuursvoorstel contributieverhoging buitenlandse leden
      B. Bestuursvoorstel in rekening brengen van administratiekosten aan leden die te laat betalen
      C. Vaststelling contributie en entreegelden 2019

10) Bestuursvoorstel  herziene Herplaatsingsvoorwaarden en Ontvangstbewijs

11) Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt

12) Verkiezing bestuursleden die, conform rooster,  periodiek aftredend zijn en terstond herkiesbaar 

      Het betreffen:         
      mevrouw H.K.T ten Kate
      de heer C.J. van Vulpen              
      de heer J.D. Koopmans bestuurslid jacht  treedt af en stelt zich niet herkiesbaar

      Door de onstane vacature draagt het bestuur de heer R. Kamerling voor

13) Verkiezing leden van de Geschillencommissie die, conform de statuten, direct herbenoembaar zijn

      Het betreffen:
      mevrouw J.M. Schmal-Teunissen
      mevrouw E. Wassenaar
      de heer L.C.A. Quartel

PAUZE   

14) Bekendmaking resultaat van de diverse schriftelijke stemmingen

15) Uitreiking jaarprijzen voor:

  •     Beste Jachthond 2017
  •     Beste Showhond 2017

16) Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC

17) Werkproeven 2018

18) Clubblad De Dashond 2018

19) Evenementen 2018

20) Rondvraag

21) Sluiting van de vergadering