AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 april 2017

AGENDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 APRIL 2017

Sport & Cultureel Centrum De Camp

Bosrand 15-17

3931 AP Woudenberg

AANVANG 14.00 UUR

De agendapunten welke rood zijn weergegeven openen in PDF

AGENDA (PDF)

1) Openingswoord door de voorzitter

2) Mededelingen bestuur

3) Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 april 2016

4) Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering

5) Beleid bestuur (alle verslagen staan binnenkort op de website van de NTC of zijn op te vragen bij het secretariaat)
    a. jaarverslag secretaris
    b. verslag commissie jacht
    c. verslag commissie fokbeleid
    d. verslag commissie evenementen
    e. verslag redactie

6) Jaarverslag penningmeester incl. accountantsrapport

7) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

8) Begroting 2017

9) Vaststelling contributie en entreegelden 2018

10) Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt

11) bestuursvoorstel wijzigingen in het Verenigings Fok Reglement. (VFR)

12) bestuursvoorstel wijziging NTC-fokker reglement

13) bestuursvoorstel sanctiebeleid.

14) Verkiezing bestuurslid die, conform rooster, periodiek aftredend is. Zij stelt zich herkiesbaar
Het betreft: mevrouw A.M.W. Nagel- Endenburg

PAUZE

15) Uitreiking jaarprijzen voor:
     Beste Jachthond 2016
     Beste Showhond 2016

16) Huldiging leden die 25 jaar lid zijn van de NTC

17) Werkproeven 2017

18) Clubblad De Dashond 2017

19) Evenementen 2017

20) Rondvraag

21) Sluiting van de vergadering